Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Esenkent Mahallesi, Erzincan Caddesi No:22/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu PİLSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin WhatsApp aplikasyonu üzerinden iletişime geçen kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimize ait WhatsApp numarası üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır. 

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Açık Rıza

İletişim Verisi

Talep Konusu; Telefon numarası

Uygulama Üzerinden İletişim Sağlanması

Açık Rıza

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Uygulama Üzerinden İletişim Sağlanması

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

İletişim Verisi

Talep Konusu; Telefon numarası

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir Hakkın tesisi, Korunması veya Kullanılması İçin Zorunlu Olması

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme kurulması ve ifası

İletişim Verisi

Talep Konusu; Telefon numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikayetlerin takibi

Sözleşme kurulması ve ifası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikayetlerin takibi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, WhatsApp üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır. 

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Whatsapp

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

İletişim Verisi (Talep Konusu; Telefon numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad

 

 

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular ilgili mevzuat gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile yazılı şekilde yapılmalıdır.

 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  kvkk@pilsanelektronik.com e-posta adresine

Başvurunun içeriğinde ilgili mevzuat gereği aşağıdan yer verilen hususlar yer almalıdır ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Zorunlu olmamakla birlikte, İlgili kişi sıfatıyla   https://pilsanelektronik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/  adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım. 

 

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

Yazılı olarak,

Güvenli elektronik imza ile,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,

Mobil imza ile,

İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

 

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu.

 Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir.  Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Unvan: Pilsan Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.  

Adres: Pilsan Plaza, Esenkent Mahallesi, Erzincan Caddesi No:22/1 Ümraniye/İSTANBUL

İletişim Linki ve e-posta adresi: kvkk@pilsanelektronik.com 

 

Başvuru Formuna ulaşmak için Tıklayınız

Ni-Mh Pil Grubu Sistemleri
100%

Yazıyı paylaş :

1998 yılından kurulan “Pilsan Elektronik” kurulduğu günden bu güne kadar kendine ilke olarak güven, kalite, süreklilik ve yeniliği temel edinmiştir.

Sektördeki Yenilikleri Önce Siz Öğrenin!

Pilsan Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.

error: Bu içerik kopyalanamaz! (Pilsan Elektronik)